Com a casa (en catalán)

Descripció del projecte

El principal objectiu d’aquest projecte és aconseguir que tot ciutadà nouvingut al municipi de Sant Joan de Vilatorrada (Bages), indistintament del seu nivell sòcio-cultural, d’instrucció, llengua, origen, religió, ...etc. conegui bé el seu entorn més proper i tots els recursos que té al seu abast ja siguin d’àmbit cultural, d’aprenentatge, tecnològic, digital, de lleure,...amb una clara i doble finalitat, per una banda la de facilitar la seva integració i arrelament en el territori on viurà, tant a títol individual com del seu àmbit familiar, si cap, i, per altra, la de garantir a totes aquestes persones nouvingudes unes mateixes oportunitats que la resta de ciutadania autòctona.

Objectius del projecte

Objectiu 1. Contactar amb els agents del municipi relacionats amb la població nouvinguda (des de serveis socials de l’Ajuntament, tècnics municipals, centres educatius, departament de promoció econòmica,....etc.).
Objectiu 2. Realitzar una proposta en ferm amb el servei municipal que permeti poder establir contacte amb els destinataris del nostre projecte.
Objectiu 3. Programar almenys 2 reunions periòdiques per tal de poder fer pluja d’idees i així donar forma real al nostre projecte base.
Objectiu 4. Programar almenys una acció anual dirigida a aquest col·lectiu diana.
Objectiu 5. Realitzar un seguiment i avaluació de tot el procés amb almenys una reunió prèvia a l’acció i almenys una reunió posterior a l’acció per tal de poder fer una avaluació global del projecte.

Activitats, accions o serveis desenvolupats fins aquest moment

- Visites formatives a la Biblioteca de tots els cursos de l’Escola d’Adults: Alfabetització de Dones Immigrants, Català-Immigració, Immigració- Homes, FI (antic AC-1), Neo Lectors
- Totes elles realitzades sobre un mateix eix temàtic: Coneixement dels costums i les tradicions catalanes.
- Elaboració de diferents materials de suport específics per als diferents nivells (annex).
- Promoció d’alguns dels centres d’interès que s’ofereixen a la Biblioteca: Món Laboral, Aprenentatge de Llengües, Racó de Pares i Mares, i, el de Fil i Agulla.
- Col·laboració en el projecte impulsat des del CMFPA “Intercanvi d’experiències, llengües i cultura entre dones migrades i catalanes de Sant Joan de Vilatorrada”.

Resultats obtinguts

- S’han dut a terme un total de 5 visites formatives i han participat 43 persones de diferents nivells d’instrucció i zones d’origen (romanesa, magribina, índia, andalusa, txeca).
- Exposició temàtica “Els costums i les tradicions catalanes” realitzada pels alumnes del CMFPA, a la mateixa Biblioteca, des del 26 de novembre fins el 12 de desembre de 2014 (prorrogada fins el 17 de gener de 2015). La nostra intenció ha estat donar a conèixer el que han treballat els diferents grups durant les seves visites a la Biblioteca per tal de donar visibilitat al seu esforç en aprendre, formar-se i conèixer la nostra cultura i país. Per aquest motiu, es va realitzar una Exposició que es va donar a conèixer dins la Biblioteca. D’aquesta manera, molts dels usuaris de la Biblioteca que ho desconeixien han pres consciència de tot aquest procés que estan seguint les persones nouvingudes al municipi per tal d’aconseguir una millor integració i arrelament al territori.
- Hem aconseguit afavorir un espai de temps (durant les visites) en el qual s’ha pogut parlar i intercanviar diferents experiències entre els participants sobre les costums i tradicions de cada país, interactuant entre tots ells i millorant els seus lligams personals més enllà de la relació com alumnes de l’Escola d’Adults.

Agents que participen i/o donen suport al projecte

El principal agent amb qui hem comptat per a dur a terme el projecte ha estat el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes (CMFPA-Escola d’Adults).
Altres agents amb qui col·laborem, de més a menys grau de col·laboració actual, i que en un futur volem ampliar la col·laboració en aquest projecte concret són:
- l’Oficina de Serveis Socials, Benestar i Família de l’Ajuntament - el Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació
- Ludoteca Municipal
- Espai Jove
- Oficina d’Empadronament de l’Ajuntament